باید به تولیدکنندگان آلبوم «بزرگ راه» دست‌مریزاد گفت/ من بر این باورم که در سرود، منیت وجود ندارد
1 2