موسیقی فصل جدایی‌ناپذیر همایش اربعین است/ تنگ نظر نباشیم/ برای همراهی مخاطب از گونه مردمی سرود استفاده کردیم
1 2